Tag Archives: raasta

Rasta ek hi hai jis ke do

Rasta ek hi hai jis ke do chhor hain…ek aapki taraf aata hai, ek bahar jata hai….bahar ki yatra ananta hain, aapki yatra turant hai… kyunki aap aap ki taraf ho!:):)

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment