Daily Archives: April 21, 2013

Jo kabhi hai, aur kabhi nahin

Jo kabhi hai, aur kabhi nahin hai, kya wah sachmuch hai? Jo hai, hai, hai, kya wah hai? woh jo hai, keval hai, kevalya hai, woh kaun hai? yeh poochne wala kaun hai? ???????

Rate this:

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment